A Federación de Lugo participa na xestión de distintas actividades propias da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade e que se levan a cabo na Provincia de Lugo, como unha forma evidente de Coordinación do Movemento Asociativo de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia.

                         Terapia Ocupacional

O programa de Fomento da Autonomía persoal conta con varias actividades de apoio individual e actividades grupais encamiñadas a manter e fomentar as habilidades e capacidades de cada beneficiaria/o de cara ó seu desenvolvemento cotiá autónomo e a compensar na medida do posible as dificultades de desempeño que se detectan.

Beneficiarios/as

O programa dirixese a Poboación en xeral, sen límite de idade.

 • Actuacións
 • Intervencións Individualizadas de Terapia Ocupacional (IIT)
 • Intervencións familiares presenciais e no entorno domiciliaro
 • Autoxestión financeira
 • Programa de autonomía persoal vinculado á mobilidade na comunidade
 • Actividades de promoción da Autonomía Persoal e prevención da Dependencia
  • Autocoidado
  • Comités de autoxestión
  • Elaboración e mantemento do blog “Disincreíbles de Fingoi” (http://disincreibles.blogspot.com).
  • Autonomía persoal na cociña
  • Uso de útiles e materiais de limpeza
  • Ciclos de hixiene persoal
 • Formación para o desenvolvemento persoal
 • Consultas externas en materia de adaptacións funcionais, supresión de barreiras no fogar e produtos de apoio.
 • Adestramento no uso de Software e Hardware específicos para persoas con discapacidade que precisan  estes sistemas para o acceso e manexo independente do PC no ámbito laboral ou nos estudos.
 • Realización de reavaliacións ocupacionais.

                                                                                                                                                Formación

Dentro deste apartado a Federación apoia e colabora nas distintas actividades de carácter formativo, que leva a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade.

A Formación que se imparte podemos clasificala da seguinte maneira.

FORMACIÓN OCUPACIONAL DO PLAN AFD:

Formación que ten como finalidade mellorar as condicións de emprego das persoas con discapacidade, mediante a cualificación profesional acorde o seu perfil e características.

Contamos con especialidades homologadas, financiadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. nas que participan 15 alumnos por especialidade.

OUTRA FORMACIÓN:

Inclúense dentro deste apartado todos aqueles cursos de Formación, adaptados ás características das zonas, tendo en conta entre outros factores o tecido empresarial e as ofertas de emprego máis usuais. Poderíase chamar Formación á Medida.

Tamén engadimos aqueles licitados pola administración local e xestionados por Cogami.

Tamén incluímos cursos destinados a fomenta-la busca activa de emprego, o autoemprego e aqueles destinados a fomenta-la igualdade de oportunidades.

Estes cursos están subvencionados por distintos organismos.

                                       Emprego

O Servizo de Intermediación Laboral de Cogami, conta cunha Oficina no Centro de Lugo, desde a creación do Servizo Galego, este servizo de Cogami é Centro Colaborador específico e especializado en persoas con discapacidade.

O S.I.L Ofrece ás persoas con discapacidade (Apoio na búsqueda de emprego):

 • Asesoramento, información e atención individualizada
 • Orientación e cualificación profesional
 • Incidencia sobre os factores de motivación (familia, entorno, axudas técnicas…)
 • Ofertas de traballo
 • Cursos de formación e cursos de técnicas para a búsqueda de Emprego
 • Formación específica adaptada á demanda do mercado laboral
 • Asesoramento a emprendedores para o seu autoemprego
 • Iniciativas empresariais propias

O S.I.L Ofrece ás Empresas:

 • Traballadores cualificados para atende-las súas demandas de emprego
 • Asesoramento e información sobre contratacións, axudas ou bonificacións, adaptación do posto de traballo…
 • Apoio á empresa no proceso de incorporación de traballadores con discapacidade

O obxectivo do S.I.L. é facilita-la incorporación ó mercado laboral das persoas con discapacidade.