1. Presidencia

 • Nome: José Luis Lolo Celeiro
 • Funcións:
  • Representar oficialmente á Federación.
  • Convocar e presidir as reunións da Asemblea Xeral, da Xunta Directiva.
  • Nomear a calquera persoa como Asesor, que serán ratificados pola Xunta Directiva, e de asignarlle as tarefas axeitadas e coa obriga de informar á Xunta Directiva, das recomendacións e  informes deses asesores. As resolucións de calquera asesor non son vinculantes en ningún caso.
  • Permitir ou non, a presencia de invitados nas reunións da Xunta Directiva e nas Asembleas Xerais, tanto Ordinarias como Extraordinarias
  • Ordenar os pagos con cargo ós fondos da Federación. Leva a sinatura social conxuntamente co Secretario ou o Tesoureiro
  • A retirada dos fondos da Federación depositados en entidades bancarias para o que precisará a sinatura do Secretario ou do Tesoureiro.
  • Autorizar coa súa sinatura as actas das reunións da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva.
  • Velar pola execución dos acordos adoptados na Asemblea Xeral e na Xunta Directiva.
  • Subscribir contratos en nome da Federación, outorgar poderes a terceiros, exercitar accións e opor excepcións ante os órganos da xurisdición ordinaria e especial, aceptar doazóns, legados e herdanzas, aceptar endosos, recibir subvencións e realizar calquera outro acto equivalente de interese ós fins da Federación.
  • Coidar do debido cumprimento dos Estatutos, dos fins e principios da Federación.
  • Calquera outro de interese para a execución dos Estatutos.

2. Vicepresidencia

 • Nome: Manuel Barreiro Conde
 • Funcións:
  • O vicepresidente substituirá temporalmente ao presidente nos casos de ausencia ou enfermidade.
  • Así mesmo poderá asumir todas aquelas funcións do Presidente que este delegue expresamente nel.
  • No caso de substitución definitiva, esta sería ós efectos tan só de convocatoria de novas eleccións; establecida para un período de tres meses.

3. Secretaria

 • Nome: Mónica Álvarez San Primitivo.
 • Funcións:
  • Custodiar os libros, documentos e selo da Federación, excepto os libros de contabilidade.
  • Leva-lo libro de rexistro de Socios.
  • Redacta-las actas das Asembleas Xerais e da Xunta Directiva.
  • Librar certificacións con referencia ós Libros e documentos da Federación co visto e prace do Presidente.
  • Constituír e retira-los depósitos, abrir contas e retira-los fondos, sendo necesario a sinatura do Presidente.
  • Prepara-los puntos que teñen que tratarse nas Asembleas Xerais, enviaranse as Actas e a Orde do Día con quince días de antelación como mínimo.
  • Responsabilizarse, xunto co Presidente, do debido cumprimento dos Estatutos e dos fins e principios da Federación .
  • A organización dos servicios técnicos da Federación.
  • Impulso e control do funcionamento da Federación
  • A representación xurídica ante todo tipo de instancias públicas e privadas, e de carácter administrativo e xudicial, por delegación do Presidente
  • Responsabilizarase de arquivos, ficheiros, así como do bo funcionamento das tarefas administrativas, en xeral, da Federación.

4. Tesoureiro

 • Nome: Isaac Rodríguez González
 • Funcións:
  • Custodiar levar os libros de Contabilidade.
  • Comunicar inmediatamente á Xunta Directiva o incumprimento ou irregularidades que se poidan producir nos cobros, pagamentos e, en xeral, na xestión económica da Federación.
  • Custodia-los fondos da Federación, respondendo das cantidades das que se fixera cargo, conservando na caixa os fondos que a Xunta Directiva estime necesarios para o normal desenvolvemento da Federación. Para dispor dos fondos da Federación, necesitará da sinatura do Presidente.
  • Farase cargo das cantidades que se ingresen na Federación, arquivando os libramentos que se fagan efectivos cos seus xustificantes.
  • Constituír e retira-los depósitos, abrir contas e retira-los fondos, sendo necesario a sinatura do Presidente.
  • Elaborará os presupostos anuais e fará previsións de futuro.
  • Cobrará as cotas dos socios.
  • Solicitará as subvencións oficiais, públicas ou non, que se acorden periodicamente.
  •  
 • 5. Vogais

  • Funcións:
   • Participación nas reunións de Xunta Directivas.
   • Participación nas votacións de toma de decisión que teñan lugar na Xunta Directiva.

  amco qué dise usteer está la cosa muy malar.

5.1. Vogal 1

 • Nome: María Purificación Salvador Rebolo

5.2. Vogal 2

 • NomeMaría Isabel Valiela Pérez

5.3. Vogal 3

 • Nome: María Teresa Lagos Sanmartín

5.4. Vogal 4

 • Nome: Benigno Martínez García
 • 5.5. Vogal 5

  Nome: María José Otero Díaz

5.6. Vogal 6

 • Nome: Marñia Varela Pico