Taller Prelaboral Comarca da Ulloa

Descripción das Actuacións

Obxectivos

Beneficiarios/as

A actividade dos Talleres Prelaborais estrutúrase ó redor de catro actividades:

  • Actividade Formativa.
  • Actividade Prelaboral.
  • Actividades de Participación Social
  • Actividade de Terapia Ocupacional.
  • Actividade de Intervención Social.

Informar, orientar e asesorar sobre os recursos existentes.

Prestar información e asesoramento especializado en materia de discapacidade.

Difundir e dar a coñecer os dereitos das persoas con discapacidade.

Promover actitudes sociais positivas cara á discapacidade

Orientar na búsqueda de recursos ou servizos para mellorar a súa calidade de vida.

Avaliar o ámbito sociofamiliar das persoas con discapacidade.

Orientar e intervir para a superación de dificultades persoais e familiares.

Establecer un sistema de coordinación con outros servizos públicos e privados.

Persoas con discapacidade da Comarca da Ulloa (ampliando a Portomarín, Taboada, Chantada, Guntín), ás familias, poboación en xeral.

Visita a nosa Páxina Web