Jose_Luis_Lolo_Celeiro

1. Presidencia

 • Nome: José Luis Lolo Celeiro
 • Funcións:
  • Representar oficialmente á Federación.
  • Convocar e presidir as reunións da Asemblea Xeral, da Xunta Directiva.
  • Nomear a calquera persoa como Asesor, que serán ratificados pola Xunta Directiva, e de asignarlle as tarefas axeitadas e coa obriga de informar á Xunta Directiva, das recomendacións e  informes deses asesores. As resolucións de calquera asesor non son vinculantes en ningún caso.
  • Permitir ou non, a presencia de invitados nas reunións da Xunta Directiva e nas Asembleas Xerais, tanto Ordinarias como Extraordinarias
  • Ordenar os pagos con cargo ós fondos da Federación. Leva a sinatura social conxuntamente co Secretario ou o Tesoureiro
  • A retirada dos fondos da Federación depositados en entidades bancarias para o que precisará a sinatura do Secretario ou do Tesoureiro.
  • Autorizar coa súa sinatura as actas das reunións da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva.
  • Velar pola execución dos acordos adoptados na Asemblea Xeral e na Xunta Directiva.
  • Subscribir contratos en nome da Federación, outorgar poderes a terceiros, exercitar accións e opor excepcións ante os órganos da xurisdición ordinaria e especial, aceptar doazóns, legados e herdanzas, aceptar endosos, recibir subvencións e realizar calquera outro acto equivalente de interese ós fins da Federación.
  • Coidar do debido cumprimento dos Estatutos, dos fins e principios da Federación.
  • Calquera outro de interese para a execución dos Estatutos.
 • Resumo traxectoria profesional:
  • Técnico Especialista en Informática de Empresas.
  • Entra no Movemento Asociativo de Persoas con Discapacidade en xaneiro do 1993, como socio voluntario da Asociación Auxilia Lugo e posteriormente Secretario da súa Xunta Directiva.
  • Traballa en COGAMI dende outubro do 1993, ocupando o encargo de posta en marcha do Centro de Novas Tecnoloxías de FINGOI (Lugo), ocupando dende entón distintos postos, Administrativo, Director.
  • Na actualidade continúa no Centro de Recursos para Persoas con Discapacidade de FINGOI ocupándose da Coordinación do Movemento Asociativo da Provincia de Lugo.
  • Co-fundador da Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Lugo (COGAMI LUGO) no ano 1996, formando parte da Xunta Xestora para a legalización da mesma.
  • Secretario da Xunta Directiva do ano 1997 ao 2000 e do 2000 ata a actualidade Presidente da Xunta Directiva.
  • Membro da Xunta Directiva de COGAMI durante os 4 últimos mandatos, ocupando os cargos de vocal e no 2º mandato o cargo de Vicepresidente.
  • Membro do Consello de Administración do Grupo Empresarial de GES dende a súa creación.
  • Ocupou os cargos de Administrador de dúas das sociedades do Grupo: Gráficas Integrais COGAMI e Lucense de Carpintería.
  • Actualmente é Secretario da Asociación Ágora e membro da súa Comisión Permanente dende o ano 2011.
  • Socio activo de Asociacións de Persoas con Discapacidade: Asociación Ágora (Monforte), Auxilia Lugo, Alcer Lugo, Asociación Benxamín Paz.
Maria_Emma_Camaño_Garcia

2. Vicepresidencia

 • Nome: María Emma Camaño García
 • Funcións:
  • O vicepresidente substituirá temporalmente ao presidente nos casos de ausencia ou enfermidade.
  • Así mesmo poderá asumir todas aquelas funcións do Presidente que este delegue expresamente nel.
  • No caso de substitución definitiva, esta sería ós efectos tan só de convocatoria de novas eleccións; establecida para un período de tres meses.
 • Resumo traxectoria profesional:
  • Diplomada en Traballo Social.
  • Traballa en COGAMI dende o ano 2002, como Coordinadora na Asociación A MARIÑA-COGAMI en Ribadeo, Lugo.
  • Forma parte da Xunta Directiva da Asociación A MARIÑA-COGAMI dende o ano 2003 como Secretaria e dende o 2013 como Presidenta.
  • Forma parte da Xunta Directiva da Federación de Lugo, COGAMI-LUGO dende 2008.
  • Forma parte da Xunta Directiva de COGAMI dende o ano 2007.
Monica_Alvarez_San_Primitivo

3. Secretaria

 • Nome: Mónica Álvarez San Primitivo.
 • Funcións:
  • Custodiar os libros, documentos e selo da Federación, excepto os libros de contabilidade.
  • Leva-lo libro de rexistro de Socios.
  • Redacta-las actas das Asembleas Xerais e da Xunta Directiva.
  • Librar certificacións con referencia ós Libros e documentos da Federación co visto e prace do Presidente.
  • Constituír e retira-los depósitos, abrir contas e retira-los fondos, sendo necesario a sinatura do Presidente.
  • Prepara-los puntos que teñen que tratarse nas Asembleas Xerais, enviaranse as Actas e a Orde do Día con quince días de antelación como mínimo.
  • Responsabilizarse, xunto co Presidente, do debido cumprimento dos Estatutos e dos fins e principios da Federación .
  • A organización dos servicios técnicos da Federación.
  • Impulso e control do funcionamento da Federación
  • A representación xurídica ante todo tipo de instancias públicas e privadas, e de carácter administrativo e xudicial, por delegación do Presidente
  • Responsabilizarase de arquivos, ficheiros, así como do bo funcionamento das tarefas administrativas, en xeral, da Federación.
 • Resumo traxectoria profesional:
  • Diplomada en Maxisterio, especialidade Educación Especial.
  • Traballa en COGAMI dende o ano 2002 ata 2013 como Orientadora Laboral no SIL (Servizo de Intermediación Laboral). En 2013 comeza a traballar como Coordinadora na Asociación Ágora en Monforte de Lemos.
  • Forma parte da Xunta Directiva de COGAMI dende o ano 2007.
  • Presidenta da Asociación Galega de Mulleres con Discapacidade dende o ano 2009 e vocal na Confederación Estatal de Mulleres con Discapacidade tamén en 2009. Membro do Foro de Igualdade entre homes e mulleres do Concello de Lugo.
Manuel_Barreiro_Conde

4. Tesoureiro

 • Nome: Manuel Barreiro Conde
 • Funcións:
  • Custodiar levar os libros de Contabilidade.
  • Comunicar inmediatamente á Xunta Directiva o incumprimento ou irregularidades que se poidan producir nos cobros, pagamentos e, en xeral, na xestión económica da Federación.
  • Custodia-los fondos da Federación, respondendo das cantidades das que se fixera cargo, conservando na caixa os fondos que a Xunta Directiva estime necesarios para o normal desenvolvemento da Federación. Para dispor dos fondos da Federación, necesitará da sinatura do Presidente.
  • Farase cargo das cantidades que se ingresen na Federación, arquivando os libramentos que se fagan efectivos cos seus xustificantes.
  • Constituír e retira-los depósitos, abrir contas e retira-los fondos, sendo necesario a sinatura do Presidente.
  • Elaborará os presupostos anuais e fará previsións de futuro.
  • Cobrará as cotas dos socios.
  • Solicitará as subvencións oficiais, públicas ou non, que se acorden periodicamente.
 • Resumo traxectoria profesional:
  • Estudos de bacharelato e de teoloxía no Instituto Teolóxico Compostelán. Fixo o curso de Formación en xestión para responsables de organizacións de persoas con discapacidades de Fundosa Social Consulting. Participou na creación e dirección do centro ocupacional Agora (1995-2007) e na posta en marcha das vivendas tuteladas Agora e na xestión do centro especial de emprego Agora (1997-2004). Actualmente traballa de administrativo na asociación Agora-centro ocupacional. Exerce de presidente da asociación Agora dende abril de 1997 e representante na mesma na Federación COGAMI-Lugo. Así mesmo, participa na Asociación “Irimia” e na “Mesa pola Normalización Lingüística de Galicia”. Pasa a formar parte da xunta directiva de COGAMI en maio de 2015.

5. Vogais

 • Funcións:
  • Participación nas reunións de Xunta Directivas.
  • Participación nas votacións de toma de decisión que teñan lugar na Xunta Directiva.
Delia_Maria_Lorenzo_Zarandona

5.1. Vogal 1

 • Nome: Delia María Lorenzo Zarandona
 • Resumo traxectoria profesional:
  • Diplomada en Debuxo Publicitario.
  • Profesora de debuxo e modelado na Escola Obradoiro de Sarria ata 1993.
  • Presidenta de ALCER LUGO (2004-2008), e na actualidade vicepresidenta.
  • Vocal en COGAMI LUGO dende 2007.
  • Vocal en COGAMI dende 2011. 

 

Damaso_Cachaldora_Perez

5.2. Vogal 2

 • Nome: Dámaso Cachaldora Pérez
 • Resumo traxectoria profesional:
  • Técnico en Xestión Administrativa.
  • Membro da Asociación Auxilia Monforte participando en Xuntas Directivas.
  • Membro da Xunta Directiva da Asociación Agora desde o ano 2011.
  • Membro da Xunta Directiva de Cogami Lugo desde o ano 2007.
Maria_Isabel_Valiela_Perez

5.3. Vogal 3

 • Nome: María Isabel Valiela Pérez
 • Resumo traxectoria profesional:
  • E profesora de secundaria no ensino público. Incorporouse a Xunta Directiva de Agadhemo no ano 2008, sendo a actual Secretaria Xeral. Ademais colabora son Solidaridad Internacional de Galicia dende a súa fundación, con diferentes funcións e responsabilidades nos últimos anos.
Maria_Purificacion_Salvador_Rebolo

5.4. Vogal 4

 • Nome: María Purificación Salvador Rebolo
 • Resumo traxectoria profesional:
  • FP II Delineación Edificios e Obras.
  • Traballadora de Combina Social dende 2009.
  • Socia fundadora da Asociación Galega de Mulleres con Discapacidade.
  • Forma parte da Directiva de COGAMI LUGO dende o ano 2011

 

Maria_Carmen_Berta_Garcia_Abelairas

5.5. Vogal 5

 • Nome: María del Carmen Berta García Abelairas
 • Resumo traxectoria profesional:
  • Presidenta de Alcer Lugo.
  • Vogal en Cogami Lugo dende o 2015.
Begoña_Rodriguez_Piñeiro

5.6. Vogal 6

 • Nome: Begoña Rodríguez Piñeiro
 • Resumo traxectoria profesional:
  • Diplomada en Maxisterio, especialidade Filoloxía Inglesa.
  • Técnica Superior en Informática de Empresa.
  • Traballa en COGAMI dende o 2006 como Orientadora Laboral no SIL (Servizo de Intermediación Laboral).
  • Socia fundadora de ACADAR formando parte da Xunta Directiva dende o 2009.
  • Membro da Xunta Directiva da Asociación Agora dende o ano 2011.
  • Vogal en Cogami Lugo dende o 2015.
Teresa_Cogami

5.7. Vogal 7

 • Nome: María Teresa Lagos Sanmartín
 • Resumo traxectoria profesional:
  • FP I.
  • Traballa en Cogami dende o ano 1997 como persoal administrativo.
  • Socia fundadora de ACADAR formando parte da Xunta Directiva dende o 2009.
  • Vogal en Cogami Lugo dende o ano 2015.
Jose_Emilio_Nieves_Rodriguez

5.8. VOGAL 8

 • Nome: José Emilio Nieves Rodríguez
 • Resumo traxectoria profesional:
  • Graduado Escolar.
  • Membro da Asociación Auxilia Monforte e da Xunta Directiva.
  • Membro da Xunta Directiva de Cogami Lugo desde o ano 2015.