Preparando a Entrevista. Que teño que saber?
marzo 14, 2017
Visita do Cervantes
marzo 20, 2017

A Formación Regrada

GRADUADO ESCOLAR

Á hora de atopar un emprego é esencial certificar un certo grado de escolarización. O nivel máis básico que temos é o Graduado Escolar, imprescindible para a introdución no mercado laboral e para acceder a estudos superiores. Este non é máis nin menos que o nome que recibe coloquialmente o título que se expide ao rematar a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) a partir da incorporación da Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo(LOXSE).

Somos conscientes de que moitas persoas non finalizan a ESO e polo tanto, non teñen acceso a este certificado pola vía ordinaria, así que vos expoñeremos varias formas de conseguilo.

 • Probas Libres: para alumnado maior de 18 anos. As probas organízanas as Comunidades Autónomas unha vez por ano e realízanse en Institutos de Educación Secundaria e Centros de Formación para adultos. Aínda que a materia non é moi dura aconsellámoste realizar un curso ou acudir a un preparador ou preparadora para máis seguridade. Deixámosche o enlace da Xunta de Galicia, onde sacan as convocatorias.
 • Centro de Formación para adultos: Hai diversos centros nos que podes cursar as materias claves para o acadar o Graduado Escolar.

Agora que xa tes toda a información nas túas mans, deixámosche unha serie de vídeos que explican de xeito moi dinámico as diversas materias que terás que dominar.

FORMACIÓN PROFESIONAL

A formación profesional é un conxunto de accións formativas que capacitan para o exercicio dunha profesión, preparan para o acceso ao emprego e facilitan a adaptación ás modificacións laborais que se poidan producir ao longo da vida.

Ademais da formación presencial no centro, o alumnado realiza actividades formativas en empresas. Isto é un complemento moi importante e a base da Formación Profesional.

Existen varios tipos de formación profesional; presencial, a distancia e as probas libres. En todas elas o título obtido superado o ciclo de FP ten validez académica e profesional.

Hai dous tipos de ciclos formativos:

 • Ciclos formativos de Grao Medio: Para acceder a estes é preciso contar co título de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) ou equivalentes, ou ter superada a proba de acceso ao mesmo.
 • Ciclos formativos de Grao Superior: Para acceder a estes é preciso contar co título de Bacharelato ou equivalentes ou ter superada a proba de acceso ao mesmo.

Que hai que facer para matricularse?

Presentar no centro educativo no que queira ser admitido unha única solicitude de admisión e matrícula, asinada pola persoa solicitante (se esta é menor de idade, ademais deberá ser asinada por calquera dos/das titulares da patria potestade ou representantes legais) segundo o anexo I.

Documentación a presentar:

 • Solicitude de admisión.
 • Copia do DNI ou NIE.
 • Comunicación de incorporación á formación profesional básica segundo o anexo IV no caso de alumnado que foi proposto polo equipo docente con 15, 16, ou 17 anos
 • Certificado de discapacidade, no caso de participar no proceso de admisión pola reserva para persoas con discapacidade.

Prazos:

Familias profesionais:

No seguinte enlace poderedes descargar os ficheiros que conteñen os currículos dos ciclos formativos publicados no DOG, ordenados por familia profesional.

FP DUAL:

A FP Dual é un tipo é unha mestura de formación e a experiencia profesional, sería compaxinar os estudos de formación profesional cun contrato de traballo.

Requisitos:

 • Ter unha idade comprendida entre os 18 e os 29 anos.
 • Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente.
 • Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
 • Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.
 • Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

Documentación:

 • A solicitude de admisión seguindo o anexo I.
 • Copia do DNI ou NIE.
 • Certificación académica relativa aos requisitos de acceso, no caso de non ter realizado os estudos ou as probas de acceso no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Currículo co formato Europass.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

 

Unha vez rematados os nosos estudos obrigatorios moitas e moitos de nós preguntámonos que facer a continuación. Se a túa meta son os estudos universitarios ou aínda non o tes moi claro, non te preocupes posto que nunca é tarde!

Coa Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), cámbianse algúns dos requisitos de acceso á universidade, que quedan da seguinte maneira:

 • Posuír un título de Bacharelato (son válidos tanto os expedidos polo sistema educativo español como os títulos de bacharelato europeos e os internacionais).
 • Estar en posesión dun Título Oficial de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño ou Técnico Deportivo Superior.
 • Ter máis de 25 anos e superar unha proba de acceso.
 • Ser maiores de 40 anos e contar con experiencia laboral ou profesional en relación coa ensinanza á que se pretende acceder.
 • Ter máis de 45 anos e superar unha proba de acceso.
 • Estar en posesión dun título de Grao, Máster ou equivalente.
 • Estar en posesión dun título de Diplomatura, Arquitectura Técnica, Enxeñería Técnica, Licenciatura, Arquitectura ou Enxeñería.

Agora que xa sabemos que requisitos debemos ter para acceder á universidade, imos ver onde se atopan os diversos Campus de Galicia.

En Galicia contamos con tres Universidades divididas en 7 Campus:

 • Universidade de Santiago de Compostela:

Campus de Santiago e Campus de Lugo.

 • Universidade da Coruña:

Campus da Coruña e Campus de Ferrol.

 • Universidade de Vigo:

Campus de Vigo, Campus de Pontevedra e Campus de Ourense.

Aquí tedes uns datos de contacto para máis información.

E agora que xa sabemos que requisitos hai que ter para acceder á Universidade e onde se atopan os Campus galegos, imos deixarvos unha gráfica na que se explica a nova estrutura universitaria, seguindo o modelo europeo.

Se queredes máis información deixámosvos o enlace da Comisión Interuniversitaria de Galicia onde podedes informarte dos prazos das probas de acceso, ver modelos de exame, ver as convocatorias, datas de exames, preinscrición e matrículas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *